XPChain Core Version 0.17.0-3 (64bit) Address List(Ranking is Daily) Explorer

Order by Owned Balance

Front Menu
Block No/Hash/TxID/Address Search

Registed Date / Owned Balance / Detail Times / Proof-Of-Stake Times / Proof-Of-Stake Reward / Deposit Times / Deposit Total Coins / Withdrawal Times / Withdrawal Total Coins

  Now Registed Addresses   Now Money Supply Aggregation(Rank) Condition
 Daily Updated Time  Target Addresses Money Supply
 141,499 addrresses  116,946,976,764 XPC  JST 2021/11/29 04:17:32  141,474 addrresses 116,946,862,020 XPC

   ※Value and Times is realtime value. Realtime Owned Balance Ranking is here.
   ※Ranking No is limit up to 100000, others are 0.
  Disp Start No
    Active address within 24 hours.
Next(More Lower)->

Disped Rank. 1 - 50
  Rank     Address     Registed Date(JST)    Latest Date(JST)    Owned Balance     Detail  
  Value(XPC)    Rate     Rank     Times     Rank  
 1  xpc1qqglgkpwmsfc7x3dqzgnyf4f5jt3l394q25xakz 2021/05/05 19:23:31 2021/11/28 00:41:40  13,048,256,189.616   11.15742309%   1(+0)   325   2102(-1) 
 2  xpc1qr4lznn93hnzx2wpa7gza9e35lvaad6rkxk7eup 2020/11/04 14:19:03 2021/11/27 12:09:25  8,221,022,132.000   7.02970733%   2(+0)   85   4851(+0) 
 3  xpc1qk6hnutpcvrrpux88vxv2a4kqcwljxz4dzmytpl 2021/10/22 00:01:46 2021/11/20 15:21:19  5,166,030,915.312   4.4174173%   3(+0)   5   14413(+0) 
 4  xpc1qggw0c220hhcw4w9q80gunzp5lum0ctyd58rpfk 2021/03/22 19:07:15 2021/11/27 23:43:49  3,330,111,992.847   2.84754284%   4(+0)   109   4320(-1) 
 5  xpc1q88uuyam39j3264rqyf6x9akugqz6d9k98hx865 2021/05/13 12:17:30 2021/11/29 10:00:01  1,986,707,199.446   1.69881189%   5(+0)   68   5390(+0) 
 6  xpc1q2wh046srpxfkupxf9u0htadjk7mpqhsc2v87gx 2020/11/05 08:13:51 2021/11/27 14:15:20  2,320,876,966.019   1.98455685%   6(+0)   53   5960(+0) 
 7  xpc1qfmyjmsype76xglun8p9pamjhmlashlf966vmg6 2019/09/14 12:16:00 2021/11/27 14:15:20  2,320,676,966.478   1.98438584%   7(+0)   172   3307(+0) 
 8  xpc1qgw0snxrauqqxf73da23h5k3wyv0xrz70wzpd2a 2021/10/30 03:11:15 2021/10/30 03:11:15  1,987,899,994.299   1.69983184%   8(+0)   1   0(+0) 
 9  xpc1q2xg2lzkkcjuesqu9qh0fnv933nxy5lx2gzw92a 2021/10/30 03:11:15 2021/10/30 03:11:15  1,821,813,503.250   1.55781307%   9(+0)   1   0(+0) 
 10  xpc1q2lcl5sgj49z9zrl0euu98xd5wsg2vxepr86nd3 2020/12/03 18:21:34 2021/11/02 23:51:31  1,479,872,099.000   1.26542267%   10(+0)   9   11498(-2) 
 11  xpc1qgqqfyz834rrq0rlecqdzycts0lm8z4htj3p099 2021/10/24 16:06:19 2021/11/21 23:09:39  1,363,147,401.867   1.16561264%   11(+0)   2   0(+0) 
 12  xpc1qpckfwvxvscta4m5pnkkp8xp93awh0hh7acv8hl 2021/11/22 10:48:02 2021/11/22 10:48:02  1,340,224,868.296   1.14601183%   12(+0)   1   0(+0) 
 13  xpc1qeamykyfcvmq4qjah95l95zwwpxrklnlv8xafr0 2020/11/05 22:28:12 2021/11/20 08:28:47  1,287,241,625.711   1.10070643%   13(+0)   50   6111(+0) 
 14  xpc1qrcdsahu6pwaf5gqkxuksuh4hmafglxntt6v5t7 2021/11/22 10:48:02 2021/11/22 10:48:02  1,276,133,322.495   1.09120784%   14(+0)   1   0(+0) 
 15  xpc1q5zy5v4kqaf34888scd05gupqjuarx9dp08sp6r 2021/10/24 14:28:48 2021/11/21 17:55:56  1,075,488,955.392   0.919639%   15(+0)   3   17670(-3) 
 16  xpc1qjqs849cvcmugcg7yv5lj4v4ygqykesh738kgmq 2020/11/04 20:35:04 2021/11/21 19:55:13  1,041,110,999.986   0.89024278%   16(+0)   12   10495(-1) 
 17  xpc1q6gwfgfd09x0p6vwh4e2ea82ckxjq9fcelyseap 2021/11/21 19:55:13 2021/11/27 21:04:47  1,041,011,299.814   0.89015753%   17(+0)   3   17685(-3) 
 18  xpc1qnakttlh8vz373f6vypcmpcevl0njgymgh08ra3 2020/11/04 18:34:21 2021/09/15 11:04:19  982,797,000.000   0.84037911%   18(+0)   57   5758(+0) 
 19  xpc1q3fjwaqc8guy806h5dkhrh8nrucn5c93czgawqu 2021/11/22 10:48:02 2021/11/22 10:48:02  980,885,409.923   0.83874453%   19(+0)   1   0(+0) 
 20  xpc1qf8qf6rpp6a4g9hy3al80t3sytem8nlnn0f6t2w 2019/02/13 08:55:07 2021/02/16 11:42:35  918,404,781.712   0.78531802%   20(+0)   1142   386(+0) 
 21  xpc1qmnlu4xxr85w683phlpz76rgt2wgwvxeps30r70 2019/01/11 22:02:03 2019/03/02 13:48:48  780,937,764.460   0.66777146%   21(+0)   93   4660(+0) 
 22  xpc1q6eq9srt8ucf5rp2gum8f5rqrm2vlcuqgsxmccf 2019/02/20 23:49:52 2019/02/20 23:49:52  736,999,938.340   0.6302007%   22(+0)   1   0(+0) 
 23  xpc1qenpew9vg2w2yc2kv7djy339fr4u34hchvfzeq7 2018/12/25 00:38:30 2021/11/27 12:09:25  683,243,953.570   0.58423453%   23(+0)   238   2699(+0) 
 24  xpc1q6h0agmfu87p6vmaugefcw3a5yc84skv3n6nf48 2021/10/20 17:15:12 2021/10/30 14:12:29  622,017,615.000   0.53188055%   24(+0)   5   14412(+0) 
 25  xpc1qragqqglzxf53en0wmamgt8gpch9d59d05kk822 2021/06/10 19:34:05 2021/06/10 19:34:05  617,466,245.694   0.52798872%   25(+0)   1   0(+0) 
 26  xpc1qsvt0v370lcn98fn5846c7nexy4kn6aalh7955q 2020/08/16 06:09:29 2021/10/13 07:50:11  586,709,887.584   0.50168929%   26(+0)   79   5012(+0) 
 27  xpc1qdxpnrau5redcvmpwj8samqmya0pa4nqrw0kv0u 2021/04/02 11:53:50 2021/04/02 15:58:43  533,000,000.000   0.45576255%   27(+1)   5   14386(-2) 
 28  xpc1qp4ygjcr6elcplv88fl3ttc02plg6urqfxa64fe 2019/01/21 14:25:05 2019/01/21 14:25:05  527,938,201.766   0.45143426%   28(+1)   1   0(+0) 
 29  xpc1qk7hkmz50jrfkv93axc23lmxextepx53f90e63d 2020/12/06 23:22:22 2021/06/26 17:12:55  515,357,263.056   0.44067644%   29(+1)   7   12721(+0) 
 30  xpc1qqmuna25knls3wqfpx9kx2trucspa2javsaawjs 2020/11/04 20:35:01 2021/10/30 23:28:54  499,929,999.560   0.42748475%   30(+1)   151   3577(+0) 
 31  xpc1qarat9uj7xm3y8anr3xtz0ccxqchqyqg53yh74m 2020/11/07 17:27:50 2021/11/27 12:09:25  499,067,450.395   0.42674719%   31(+1)   31   7460(-1) 
 32  xpc1q69jg99jptdnnkplr6e7j4pzwpgukef97g5s3ny 2021/03/22 07:48:09 2021/03/23 08:58:33  465,059,228.485   0.39766713%   32(+1)   3   17572(-1) 
 33  xpc1qgrazpa2rdtsuj7ze0x2fd5szh9v3200lwrhc0f 2021/10/20 00:04:49 2021/10/30 14:12:29  451,656,116.108   0.38620627%   33(+1)   7   12747(+0) 
 34  xpc1ql8q00cx7x324egztc6jtz7gyr6e9mag5mav3dm 2021/10/23 07:53:47 2021/10/23 07:53:47  445,591,715.421   0.38102067%   34(+1)   1   0(+0) 
 35  xpc1q3jf4mjj3cqznmrmg5a255uypmlg7ykm5976fay 2020/11/04 15:15:03 2021/10/14 10:08:09  433,687,889.356   0.37084184%   35(+1)   39   6760(-1) 
 36  xpc1qd0wa9e482c2akhfum0499mvf4scergv6mmgtre 2021/03/18 20:48:40 2021/10/07 11:58:43  424,739,068.123   0.36318979%   36(+1)   18   9177(+0) 
 37  xpc1qfudezyu47c2xz033e078mzw093wlerdalnc3a6 2021/03/22 22:28:12 2021/10/17 19:20:03  420,490,608.947   0.35955698%   37(+1)   5   14373(-2) 
 38  xpc1qm4kvlh7q3n4nppr5ph4v4jwlge7fxa05k95ylm 2021/10/08 22:48:40 2021/10/24 07:29:44  419,127,767.857   0.35839163%   38(+1)   3   17644(-3) 
 39  xpc1qnf45wq9su20y98hwuqvjzclrafj84j95caakx7 2021/03/31 20:37:12 2021/11/27 20:57:33  396,434,000.000   0.33898644%   39(+1)   48   6211(+0) 
 40  xpc1q8wtd3zs2s3d2ny65hw6klkmuw8drva3whdldge 2020/11/07 13:22:38 2021/11/20 10:05:02  386,173,369.192   0.33021268%   40(+1)   41   6640(+0) 
 41  xpc1q3jczna7h7aq2f8wnkcv2ayc4f75x7x866day5t 2021/10/24 21:53:30 2021/11/21 23:39:37  365,256,335.437   0.31232675%   41(+1)   2   0(+0) 
 42  xpc1qmrh5a7ylkpvs9c7gmhrky90j7c3twrsk8cq9w5 2020/01/09 01:17:05 2021/04/07 22:08:33  365,049,863.593   0.3121502%   42(+1)   2   88068(-3) 
 43  xpc1q9qmmde3wym88fqw9ywcnx8nc6402gjnvkf707u 2018/12/28 11:54:35 2018/12/28 11:54:35  361,713,145.430   0.30929701%   43(+1)   1   0(+0) 
 44  xpc1qlws0muvk9qpmvl0ql7xdc8m6qxqxkx065aahu0 2021/02/24 13:27:16 2021/11/27 23:43:49  359,999,999.901   0.30783212%   44(+1)   28   7769(+0) 
 45  xpc1qtek2vxrt5mgsyrhz6pljk972lve0zhf4xrwqxz 2021/03/22 17:59:52 2021/11/01 17:15:13  359,060,628.837   0.30702887%   45(+1)   11   10818(+0) 
 46  xpc1q34fdns6d5ta6uhuqusjm72aevazg5a4y2vxn7h 2021/10/30 18:44:09 2021/11/28 19:58:51  356,073,369.192   0.3044745%   46(+73937)   5   14420(+1868) 
 47  xpc1qysy6y5et49rmhnd02zyzd7jun9248433rwz9fr 2018/12/25 03:45:27 2021/11/08 17:19:05  325,230,276.845   0.2781009%   47(+1)   3239   122(+0) 
 48  xpc1qldt3hwqn7zcxljmqnk9y32xm3hujuj5vx8e8u6 2019/06/27 10:27:37 2021/11/28 07:16:58  323,438,107.185   0.27656844%   48(-1)   254   2573(+10) 
 49  xpc1qxf9ppr2dk69dyvwlddxatvctr5033cwlkhy9ag 2021/10/24 14:14:27 2021/11/21 23:16:36  315,366,402.512   0.26966641%   49(+0)   2   0(+0) 
 50  xpc1qeek7x33eee4hrpfkynyzjj2lcyjzhg9t459vqz 2021/02/22 23:04:58 2021/10/06 12:39:46  310,932,534.814   0.26587506%   50(+0)   6   13416(-1) 

Next(More Lower)->

Registed Date / Owned Balance / Detail Times / Proof-Of-Stake Times / Proof-Of-Stake Reward / Deposit Times / Deposit Total Coins / Withdrawal Times / Withdrawal Total Coins